Panzify Hemsida Allmänna villkor

1. Tjänsten

Panzify AB, organisationsnummer 559383-7940, tillhandahåller tjänsten Hemsida inkluderande CMS och uppdateringsverktyget WordPress, nedan Tjänsten. Genom Tjänsten får Kunden tillgång till en egen hemsida med koppling till en unik webbadress. Tjänstens omfattning, pris och funktionalitet specificeras av Kundens order samt senare överenskomna tillägg och ändringar.

2. Uppstart av tjänsten och support

Kunden ska tillhandahålla allt material (t.ex. text, bilder och övrigt innehåll) till Tjänsten innan uppstart eller enligt överenskommelse. Panizfy AB utför uppstart av Tjänsten senast 30 kalenderdagar från beställningsdagen.

3. Rätten till tjänsten och innehållet

Kunden får en rätt att mot avgift under avtalstiden nyttja Tjänsten med avtalad funktionalitet. Allt material som Kunden tillför Tjänsten förblir Kundens. Panzify AB gör inte heller anspråk på Kundens webbadress (URL). Äganderätt och samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten tillhör Panzify AB eller tredje part som Panzify AB representerar och får inte nyttjas av Kunden utöver vad som uttryckligen medges av Panzify AB. Medgivandet ska vara skriftligt.

4. Kundens ansvar för inloggningsuppgifter

Kunden förbinder sig att inte avslöja sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt att se till att handling som innehåller uppgifter om användarnamn eller lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dem. Kunden skall omedelbart meddela Panzify AB om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens användarnamn och/eller lösenord. Samma gäller det fall då Kunden på något sätt gjort det möjligt för obehörig att ta del av användarnamn och/eller lösenord, t.ex. genom förlust av minnesanteckning eller liknande. Anmälan anses vara Panzify AB tillhanda då Kunden erhållit bekräftelse om anmälans mottagande.

5. Avgifter och betalning

Kunden är skyldig att betala avtalade avgifter för Tjänsten. Betalning sker mot faktura eller med av Panzify AB accepterade konto- eller betalkort. Panzify AB tillämpar förskottsbetalning mot avtalad period. I händelse av Kundens dröjsmål med betalning äger Panzify AB rätt till lagstadgad ersättning för betalningspåminnelse, inkassokostnader och dröjsmålsränta om 8% från den ursprungliga förfallodagen.

6. Ansvar och ansvarsbegränsning

Kunden är i förhållande till Panzify AB ensam ansvarig för innehållet i den information som överförts till Tjänsten samt för de varor och/eller tjänster som erbjuds via Internet. Kunden är ansvarig för att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att sprida, ta emot eller lagra information.

Panzify AB ansvarar inte för eller ersätter skada som beror på förlust av eller fel i material som Kunden tillför eller lagrar på sin hemsida, eller skada som förorsakats av att någon behörig eller obehörig person skaffat sig tillgång till, förändrar eller förstör data eller information.

Panzify AB är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, förlust av lösenord, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag om inte Panzify AB handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

Panzify AB ansvarar ej för skada uppkommen på grund av fel eller brist i tjänst tillhandahållen av tredje part inklusive men ej begränsande till extern tjänste- och varuleverantör.

Kunden är ansvarig för allt material som han eller hon lägger in på hemsidan i Tjänsten. Detta gäller för text, bilder, video, ljud, övrig data och länkar till andra webbsidor. Om material som Kunden lagt in på hemsidan och därmed ansvarar för innehåller uppgifter som kan strida mot lag, medför kränkning av annans immateriella rättigheter, uppmanar till brott eller kan skada Panzify ABs verksamhet, äger Panzify AB rätt att omgående ta bort sådant innehåll samt omedelbart stänga av Kundens nyttjande av Tjänsten och därefter meddela Kunden detta.

Kunden får inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Panzify AB eller någon annan. Kunden skall hålla Panzify AB skadeslöst för krav riktade från tredje man mot Panzify AB på grund av användningen av Tjänsten.

Tjänsten får användas för kommersiellt bruk i den omfattning som motsvaras av Kundens verksamhet. Parten har endast rätt till ersättning för direkta kostnader som den andra parten förorsakat genom fel eller försummelse till belopp högst motsvarande en årsavgift för Tjänsten. Kunden har inte i något fall rätt till ersättning för indirekta skador såsom t.ex. utebliven vinst eller förväntad besparing. Kunden har inte heller rätt till ersättning från Panzify AB för skada orsakad av krig, krigsliknande händelser, avbrott i allmänna kommunikationer eller teleförbindelser, strejker och andra liknande händelser vilka Panzify AB inte kan kontrollera och ej heller för registrerande instans för domännamn, t.ex. genom förseningar i ansökningsförfarandet eller avslag på ansökan.

7. Personuppgifter

Panzify AB (org. nr. 559383-7940) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har om Kunden och hur vi behandlar dem. För mer information, se vår GDPR-policy.

8. Avbrott i Tjänsten vid underhåll

Panzify AB förbehåller sig rätten att avbryta driften vid tekniskt underhåll. Dock skall Panzify AB meddela Kunden om avbrottet minst 3 arbetsdagar i förväg via Panzify ABs hemsida. Underhållsarbetet skall i största möjliga mån utföras efter kontorstid.

9. Ändringar i Tjänsten och villkorsändringar

Panzify AB förbehåller sig rätten att vidta ändringar av rutiner för identifiering, driftmetoder, system, kundtjänstens öppettider, tekniska specifikationer etc. Dessa ändringar skall skriftligen meddelas Kunden senast 14 dagar innan ändringarna skall träda i kraft. Ändringar av avtalad funktionalitet hos Tjänsten som innebär försämring för Kunden skall godkännas av Kunden.

Panzify AB strävar efter att hålla låga fasta priser för Kunden. Vid förändringar i det allmänna prisläget eller om Panzify ABs leverantörer förändrar sina priser kan Panzify AB komma att justera sina priser. Sådana förändringar av avgiften för Tjänsten skall särskilt meddelas Kunden i samband att faktura sänds till Kunden och kan inte gälla retroaktivt.

Ändringar i de allmänna villkoren blir gällande för Kunden senast i samband med betalning av ny årsavgift. Panzify AB äger överlåta detta avtal till annat bolag inom samma koncern som Panzify AB eller till bolag som bedriver med Panzify AB liknande verksamhet. Vid överlåtelse ska Kunden meddelas skriftligen.

10. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från avtalsdagen under ett år. Om avtalet inte sägs upp av part senast 90 dagar före utgången av innevarande avtalsperiod skall det förlängas ett år i taget om ej annat avtalats. Inbetalda avgifter återbetalas inte. Uppsägningen skall vara skriftlig eller elektronisk (post eller e-mail).

Särskilda villkor för E-handel

1. Tjänsten

Panzify AB, organisationsnummer 559383-7940, tillhandahåller tilläggstjänsten E-handel, utöver de tjänster som framgår av de allmänna villkoren och annars av Kundens order. Dessa särskilda villkor gäller för det fall att Kunden särskilt avtalat om att E-handel ska ingå i Tjänsten och endast i förhållande till Kundens användande av E-handel. I den utsträckning inte annat framgår av dessa särskilda villkor ska de allmänna villkoren även gälla för E-handel.

2. Kundens ansvar

Utöver vad som följer av de allmänna villkoren ansvarar Kunden för de varor och/eller tjänster som Kunden tillgängliggör för försäljning genom E-handel. Kunden garanterar att Kunden har rätt att förfoga över de varor och/eller tjänster som erbjuds. Kunden förbinder sig att hålla Panzify AB skadeslöst för krav som tredje man riktar mot Panzify AB och som hänför sig till information som Kunden tillgängliggjort inom Tjänsten.

3. Panzify AB:s ansvar

Panzify AB tillhandahåller E-handel på internet inom ramen för Tjänsten och sköter installation, drift och underhåll av den tekniska plattformen. Panzify ABs ansvar för drift och avbrott framgår närmare av de allmänna villkoren.

4. Tredjepartstjänster

I den utsträckning det i E-handel ingår tjänster som tillhandahålls av tredje part (såsom affärssystem, betalning- eller logistiklösningar) är Panzify ABs ansvar under alla förhållanden begränsat till att hänskjuta Kundens problem och frågor till tredjepartsleverantören. För dessa tjänster gäller tredjepartsleverantörens vid var tid gällande villkor.

5. Personuppgifter

Vid användandet av E-handel kan Kunden komma att behandla personuppgifter från blivande, nuvarande och tidigare kunder m.m. Kunden förbinder sig att behandla dessa personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och därmed endast behandla dem efter att ha erhållit samtycke från berörda personer, om samtycke krävs.

I den utsträckning som Panzify AB betraktas som biträde till Kunden i behandlingen av personuppgifter förbinder sig Panzify AB att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter som behandlas samt att iaktta de instruktioner rörande behandlingen som Kunden lämnar. Lämnar Kunden sådana instruktioner och förorsakar detta särskilda kostnader för Panzify AB har Panzify AB rätt att debitera denna kostnad enligt vid var tid gällande prislista.

En eventuell tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol. Avtalsvillkoren ska då tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.